E-licytacje nieruchomości

W dniu 19 września 2021 roku weszła w życia nowelizacja kodeksy postępowania cywilnego, która wprowadzająca e-licytacje komornicze. Jednak dopiero od dnia 6 listopada 2021 roku, czyli dnia wydania stosownych aktów wykonawczych do ustawy, można wprowadzać oferty i licytować elektronicznie nieruchomości na portalu pod domeną e-licytacje.komornik.pl. Przyjęte rozwiązanie ma przysłużyć się zabezpieczeniu interesów obu stron postępowania, czyli wierzyciela i dłużnika.

Całe postępowanie będzie obecnie transparentne, a „zmowy cenowe” do których dochodziło przed licytacją zostaną całkowicie wyeliminowane. Taka formuła licytacji zwiększy dostęp do ewentualnych nabywców w całym kraju, co może pozwolić zaspokoić wierzyciela w wyższym stopniu.

W obecnym czasie, ze względu na utrzymujący się stan zagrożenia epidemicznego pozostają w mocy wprowadzone ograniczenia w wyznaczaniu licytacji nieruchomości zaspakajających potrzeby mieszkaniowe dłużników do 90 dni po ustania epidemii, której daty ustania obecnie nie jest możliwe ustalenie.

Każdy chętny może zapoznać się ogłoszeniami o licytacjach na portalu, jednak dalszych informacji, takich jak przejrzenie operatu szacunkowego, może uzyskać już tylko po właściwym uwierzytelnieniu. Przebieg licytacji dostępny jest jedynie komornikowi który ją nadzoruje oraz dopuszczonym do przetargu licytantom. Licytant, aby przystąpić do przetargu ma obowiązek założyć konto użytkownika. Konto zakładane jest na wniosek licytanta, który powinien zawierać jego dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, numeru pesel, adresu poczty elektronicznej oraz oświadczenia, że podane dane są prawdziwe oraz że zapoznał się ze stosownymi pouczeniami. Jeśli wszystkie podane dane są prawidłowe użytkownik otrzymuje indywidualny login, a konto jest dostępne po wpisaniu loginu i ustalonego hasła. Tak uzyskany dostęp przez założone konto może być wykorzystany w wielu licytacjach, jednak w razie nie korzystania z niego w przedziale jednego roku, konto może zostać usunięte. Jeśli zatem formalności zostały dopełnione licytant może zgłosić swój udział w konkretnym przetargu, gdzie otrzymuje identyfikator licytanta oraz składa oświadczenie, że nie zachodzą wobec jego osoby wyłączenia z art 976 par 1 kodeksu postępowania cywilnego, czyli nie jest dłużnikiem, komornikiem, jego małżonkiem, dzieckiem, rodzicem, rodzeństwem oraz nie występuje na licytacji w charakterze urzędowym jak również jako licytant który nie dopełnił warunków poprzedniej licytacji. Osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleń organu państwowego, a zezwalania tego nie przestawiły np. cudzoziemcy. Aby skutecznie przystąpić do przetargu konieczne jest również uiszczenie przez licytantów na konto komornika rękojmi której wysokość zawsze jest określona w obwieszczeniu o licytacji.

Licytant biorący udział w licytacji ma dostęp do informacji o aktualnie najwyższej cenie, unikalnym identyfikatorze licytanta który ją oferuje oraz czasu pozostałego do zakończenia przetargu. Dane osobowe licytantów może poznać jedynie komornik.

Licytacja elektroniczna rozpocznie się z chwilą oznaczoną w obwieszczeniu o licytacji, chwila ta będzie bardzo precyzyjnie określona i ma przypadać na godziny pomiędzy 9.00 a 14.00 w dni powszednie i będzie trwała 7 dni. Zakończenie licytacji następuje automatycznie, czyli w czasu wskazanym w obwieszczeniu oraz zostanie wtedy podany do wiadomości innych licytantów identyfikator licytanta który zaoferował najwyższą cenę. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak jak w terminie tygodnia, komornik ma obowiązek przesłania do sądu nadzorującego egzekucje z nieruchomości protokół z przebiegu przetargu elektronicznego. Sędzia albo referendarz sądowy na posiedzeniu niejawnym wyda następnie postanowienie o przybiciu na rzecz licytanta który zaoferował najwyższą cenę. Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu i spełnieniu warunków licytacyjnych, czyli zapłacie reszty cena nabycia po uprzednim wezwaniu komornika, sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności wylicytowanej nieruchomości na rzecz nabywcy. Ważne jest również, iż prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest podstawą dla nowego właściciela do wpisu w dziale II Ksiąg Wieczystych oraz staje się tytułem wykonawczym do wydania nieruchomości nabywcy bez konieczności występowania do sądu z dodatkowym powództwem w tym zakresie.

Licytacja w formie elektronicznej ma zapewnić w dobie pandemii bezpieczeństwo sanitarne wszystkim uczestnikom przetargu, ponieważ podczas licytacji w formule tradycyjnej odbywa się ona na sali sądowej w obecności sędziego, protokolanta, komornika, stron, ewentualnie ich pełnomocników, licytantów i publiczności.

Licytację w formie elektronicznej wyznacza komornik, a nie sąd. Sądy na wyznaczenie terminu licytacji potrzebują często nawet kilku miesięcy. Trzeba pamiętać, że licytacja elektroniczna może zostać przeprowadzona jedynie na wniosek wierzyciel, jeżeli wierzyciel takiego wniosku nie złoży licytacja musi zostać przeprowadzona w tradycyjne formie.

Reasumując e -licytacje mają przyspieszyć postępowanie, dać możliwość dostępu do informację szerszej rzeszy potencjalnych nabywców, zapewnić bezpieczeństwo (brak „zmów cenowych”) oraz usprawnić i tak rozciągniętą w czasie egzekucję z nieruchomości, co da możliwość szybszego zaspokojenia wierzyciela.

W razie pytań proszę o kontakt sekretariat@komornik-zoliborz.pl